Razrabotki

Основания за унищожаемост по чл. 27 ЗЗД

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

Увод............................................................................................... 3 стр.

Недееспособността като основание за унищожаемост....... 3 стр.

Грешката като основание за унищожаемост на сделката... 4 стр.

Измамата като основание за унищожаемост на сделките... 6 стр.

Заплашването като основание за унищожаемост на

сделката....................................................................................... 8 стр.

Крайната нужда като основание за унищожаване на

Сделката...................................................................................... 9 стр.

Заключение................................................................................. 11 стр.

Използвана литература............................................................ 12 стр.

 

Използвана литература:

Павлова, М.,  Гражданско право. Обща част. Том втори, С. 1996 г.

Златарев, Ем., Боянов, Г., Василев, А., Мушкова, И., Основи на  правото. Книга втора , С. 1999 г.

Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), 2008 г.

Семеен кодекс (СК), 2010 г.

Закон за лицата и семейството (ЗЛС), 2002 г.