Razrabotki

Особености на личността на подрастващите с девиантно поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теза
 3. Теоретична част
  • Теоретично изложение на подрастващите с девиантно поведение
 4. Методи за работа с деца с девиантно поведение
 5. Интерпретация на казус
 6. Изводи
 7. Заключение

      

Използвана литература:

 • Димитрова, Г. Релацията „Социална екология – девиантно-поведенчески статус на децата“//Сп. Педагогика, № 3/2007.
 • Манчева, Р. Диагностика на личността с девиантно поведение. Бл., 2017.
 • Манчева, Р. Социалните норми – детерминанти на девиантното поведение//Годишник по психология., Благоевград, № 3/2012.
 • Паризов, П. Методика на социалната работа. С., 2004.
 • Петрова, К. Кризи в личностното развитие на учениците//Сп. Обществено възпитание, № 1/2000.
 • Петров, Г. Детската престъпност. С., 2000.
 • Попова, Сн. Възпитателни взаимодействия в семейството , С., 2000.
 • Станкова, М., Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, НБУ, София, 2012
 • Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015