Razrabotki

Отчитане на дълготрайни материални активи на фирма

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 43 страници

Съдържание :

Глава Първа: Организация и методология на счетоводството в публичния сектор

 1. Увод
 2. Дълготрайните материални активи като обект на счетоводното отчитане в предприятията от публичния сектор
 3. Първоначално оценяване и признаване в балансастр.                      
 4. Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на разходите за придобиване и ремонт по стопански начин на дълготрайните материални активи
 5. Критичен анализ на нормативния подход за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор
 6. Отклонения от счетоводните принципи и причини

Глава Втора: Стандартизирани методи за отчитане на Дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

 1. Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор
 2. Линеен метод на амортизация
 3. Нелинейни методи на амортизация
 4. Стандартизиран модел за оценяване след първоначално признаване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор
 5. Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор
 6. Заключение
 7. Източници

Източници:

 1. Счетоводство в публичния сектор, 2018 г., автори Ст. Стоянов и проф. Д-р Фесчиян
 2. Стандартизация на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор - проф. Д-р Даниела Фесчиян
 3. Счетоводство в публичния сектор - проф. Д-р Даниела Фесчиян
 4. Основи на счетоводството – Башева
 5. Обща теория на счетоводството - проф. Д-р Даниела Фесчиян , Башева
 6. Стандартизация в счетоводството – Башева, Душанов
 7. Теоретични и практикоприложни аспекти на счетоводната политика на предприята от публичния сектор - Ималова
 8. Проблеми и насоки на развитието на счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на интегрирането на България в Европейския съюз - проф. Д-р Даниела Фесчиян , проф. Д-р Стоян Стоянов
 9. Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия – Баташки
 10. Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на държавния бюджет - Меразчиев
 11. Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието – Миланова, Орешаров
 12. Теоритични основи на счетоводството – Динев, Златарева
 13. Счетоводни стандарти в публичния сектор – учебно – методическо пособие за дистанционно обучение – Баташки
 14. Адаптиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор към концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор ( доклад пред Юбилейна международна научнопрактическа конференция на ФСФ при Университет за Национално и Световно Стопанство ) – проф. Д-р Даниела Фесчиян.