Razrabotki

Отчитане на краткотрайните материални активи на фирма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 23 страници

Съдържание:

  1. Обща характеристика и необходимост от финансово-счетоводен анализ на резултатите от стопанската дейност на предприятието
  2. Основни функции и изисквания на финансово-счетоводния анализ
  3. Отчитане на краткотрайните материални активи

3.1.Отчитане на паричните средства

3.2. Отчитане на краткосрочните инвестиции

3.3. Отчет за паричния поток

4.Анализ на финансовото състояние на предприятието в краткосрочен и дългосрочен план

4.1.Анализ на краткосрочното състояние на предприятието

4.2. Анализ на краткосрочните състояния на ЕТ „Сорели – Елка Гиздова”

4.3. Анализ на показателите за ликвидност

  1. Заключение

Използвана литература:

  • Башева, С. и колектив, Основи на счетоводството, С.,УИ „Стопанство“, 2007.
  • Бонев, Живко. Увеличаване на основния капитал на стопанските организации със собствени средства, 2006.
  • Гълъбов, Марин. Насоки за анализа на печалбата, 2008.
  • Илиев, Валентин. Счетоводно отчитане на капиталите, 2009
  • Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, 2011.