razrabotki

Оценка на управленска ефективност в Целодневна детска градина

Продажна цена Цена 70.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

28 страници - Преддипломен стаж

Съдържание:

УВОД

  1. Управленска среда - същност
  2. Оценка на управленската ефективност в Целодневна детска градина

2.1. Организация и провеждане на изследването

2.2. Анализ на резултати от анкетното проучване

2.2. Анализ на резултати от тестовото проучване

2.3. Изводи и препоръки

Заключение

Използвана литература

Приложение № 1

Приложение № 2

Литература:

  1. Дракър, П., Мениджмънт в следващото общество, Класика и стил, С., 2006
  2. Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата на 21 век, Класика и стил, С., 2001
  3. Крейнър, С., Ключови идеи в мениджмънта, ИнфоДар, С., 2005
  4. Рибарска, Е., В. Василев, Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Алфаграф, С., 2011