Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Преразказ. Как се прави преразказ? за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по български език /развитие на речта/ - 9 страници

1.Тема: Преразказ. Как се прави преразказ

2.Вид на урока: За нови знания.

3.Тип на урока: По Български език – Развитие на речта

4.Цели:

-Актуализиране на знанията за текст и формиране на понятията устен преразказ и писмен преразказ.

-Осъзнаване смисловите и логическите връзки между чуждия и преразказания текст.

-Усъвършенстване на уменията за свързване и хронологично подреждане на изреченията в текст, както и правилно формулиране на изреченията.

5.Задачи:

5.1.Образователни:

- да се осъзнаят смисловите и логическите връзки между чуждия и преразказания текст;

-да се усъвършенстват уменията за свързване и подреждане на изреченията в текст;

5.2.Възпитателни:

-обогатяване на чувствата им и възпитаване в любов към родния език;

 5.3.Развиващи:

-развиване на устната и писмената реч, логическото мислене, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на учениците;

 6.Очаквани резултати:

6.1. На равнище понятия ученикът:

-разбира значението на думите преразказ, преразказвам, устен преразказ, писмен преразказ;

 6.2. На равнище умения ученикът:

-ориентира се в последователността на авторовото изложение, в отделните моменти и епизоди и  предава това съдържание в същата логическа връзка и последователност;

6.3. На равнище отношения ученикът:

-умее да изрази отношението си към прочетеното и да покаже, че разбира смисъла му;

-проявява стремеж към спазване на книжовните норми за правопис и пунктуация;

-проявява познавателен интерес към богатството на родния език и към многообразието от езикови средства;

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия;

  1. Подходи: комуникативно – речеви, когнитивен, дейностно – ориентиран, комплексен подход;

9.Методи на работа: словесни, нагледни, практически, интерактивни;

Ход на урока:.....................