Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: „Звук и буква Щ, щ. Ако бях голям“. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 1 клас - 7 страници 

Издателство „Анубис“, страница – 90

Тема: „Звук и буква Щ, щ. Ако бях голям“

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели:

Образователни

 • съставят по илюстрация устен разказ, определят границите на изречението, долавят в потока на речта думи, в които след звук ш се чува звука т.
 • разграничават графични образи на Щ
 • съотнасят звуковата с графичната форма на думи с буквата щ в състава си, упражняват се в бързото разпознаване на писаната дума

Възпитателни цели

 • четат, за да проследят в частите на текста размишленията на героя за бъдещето му
 • изказват мнение по въпрос, като довършават изречение по дадено начало
 • откриват въпроси в текста и в отговор изразяват мнение или предположение

Развиващи

 • съотнасят илюстрация с част от текста
 • въображение
 • развитие на наблюдателност

Задачи:

 • четат думи с обща начална или крайна сричка с щ
 • четат слято думи с щ и определят значението им
 • ориентират се при търсене и четене на вид изречение по знака, стоящ в края му
 • четат, за да проследят в частите на текста размишленията на героя за бъдещето му

Очаквани резултати:

 • Открива и разпознава звука Щ в състава на думата и го определя като съгласен.
 • Ориентира се в поредността на звуковете в думата.
 • Разграничава главна печатна буква Щ и малка печатна буква щ.
 • Разграничава основните езикови единици.
 • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Разбира лексикалното значение на думата.
 • Разграничава графичната и звуковата форма на думата.
 • Разпознава препинателните знаци за край на изречение – точка, въпросителен
 • Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.
 • Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Методи:

 • беседа,
 • наблюдение,
 • прилагане на алгоритми за работа,
 • самостоятелна конструктивно речева дейност,
 • подборно четене,
 • четене с разбиране

Нагледни материали:

 • Илюстрации от приказки

 

Ход на урока:.................