Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: "Три сестрички". за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - (подробен план) - 14 страници + илюстрации

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Три сестрички

Цел:

 1. Да се формират и развият речеви компетентности у децата , които да съответстват с нормите на книжовния български език;
 2. Възпроизвеждане на литературно произведение;

Ядро: Свързана реч

 1. Да употребява етикетни формули за вежливост;
 2. Преразказва по картинка прочетената приказка, като се придържа към авторовия текст;
 3. Описание на разбъркани картинки и подредба на последователните моменти от приказката.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения по картинки със съюзи;
 2. Възприемане и възпроизвеждане на въпрос и отговор;
 3. Да употребява и образува правилно в речта си формите за множествено число.

Ядро: Звукова култура

 1. Да регулира интунационна изразителностна гласа;
 2. Да произнася съскащия звук ,, с ‘‘ като имитира звука на пеперудите.

Ядро: Речева култура

 1. Активизиране на познати думи;
 2. Обогатяване на речевата култура.

Ядро: запознаване с художествена литература

 1. Запознаване с приказка ,, Три сестрички ‘‘

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

      1 .Употребява думи за вежливост като ,, моля ‘‘  ;

 1. Преразказва приказката и се придържа към текста на автора ;
 2. Подрежда и описва последователно разбърканите моменти от приказката.

Ядро: Граматическа правилна реч

 1. Съставя сложни изречения със съюзи ;
 2. Задава въпроси и очаква отговор от връстниците си ;
 3. Образува и употребява правилно форми за множествено число.

Ядро: Звукова култура

 1. Интонационна изразителност ;
 2. Правилно произнашение на съскащия звук ,, с ‘‘ .

Ядро: речева култура

 1. Разбира и употребява познати думи ;
 2. Обогатява речника си като научава нови думи .

Ядро: Запознаване с художествена литература

 1. Усвояване на приказката ,, Три сестрички ‘‘ .

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Фронтален метод

Похвати в ситуацията:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Обобщение
 4. Игрови похват
 5. Практически похват – анализиране

 Средства:

 1. Мултимедия

Ход на ситуацията:.................