Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Хамстер. Звук и буква „Х , х“. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 1 клас - 9 страници 

Образователно направление: Български език и литература – четене

Издателство „Анубис“ 84 страница

Тема: „Хамстер. Звук и буква „Х , х“

Вид на урока: Нови знания

Цели:

Образователни

 • Разпознаване на буквата „Х“
 • Да се усъвършенства умението за четене на срички със струпани съгласни
 • Чете сричкосливащо многосрични думи
 • Чете с разбиране изричания и кратък текст

Възпитателни

      -  Познава печатни букви

      - Четене на текст

Развиващи

       - Въображение

       - Развиване на наблюдателността

Задачи:

      -  Изграждане на умения за действия  със звук „Х” в различни езикови ситуации.

     - Усъвършенстване на уменията за четене на думи със сричкова структура.

    - Развитие на свързаната реч.

Очаквани резултати:

 • Открива и разпознава звука Х в състава на думата и го определя като съгласен.
 • Ориентира се в поредността на звуковите в думата.
 • Разграничава звука Х и буква Х.
 • Различава малка печатна буквах и главна печатна буква Х.
 • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Свързват правилно думите в изречение.
 • Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.

Методи:

 • Беседа, наблюдение, прилагане на алгоритми за работа, самостоятелна конструктивно речева дейност, подборно четене, четене с разбиране.
 • Съставят описание и устен разказ по сюжетна картина, актуализират по картината думата с новия звук Х
 • Разпознават Х в звучащите думи и характеризират фонемата, разграничават графични образи на Х, извършват звуков-буквен анализ на думи с х
 • Четат думи с обща част, разбират лексикалното значение на думата
 • Четат думи- междуметия и съставят изречения, с които изразяват чувства
 • Четене на текст с разбиране – разпознават героя и проследяват негови мисли и действия

Нагледни средства и дидактически материали

    - Учебно помагало

 

Ход на урока:...................