Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Делене с числото 3. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации -  7 страници

Издателство "Булвест 2000"

1.Тема: Деление с числото 3

2.Вид на урока:  За нови знания

3.Цели:

-Придобиване на знания и умения за извършване на действие деление с числото 3.

-Практическо осмисляне на делението с числото 3.

-Затвърдяване на знания и умения, свързани с релацията „…пъти по – малко„.

4.Задачи:

4.1. Образователни:

-Придобиване на знания и умения за извършване на действие деление с числото 3;

-Създаване на мотивация за бързо и вярно усвояване на табличното умножение и деление;

-Формиране на умения за намиране на число, няколко пъти по – малко от другото;

4.2.Възпитателни:

-Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на нови знания и прилагането им в различни ситуации;

- Формиране на положително отношение към математическите знания и ползата от тях;

4.3. Развиващи:

-Развиване на памет, внимание, въображение, мислене.

5.Очаквани резултати:

5.1.На равнище понятия ученикът:

-разбира същността на действие деление;

-правилно назовава компонентите на действие деление;

-осъзнава значението на релацията „…пъти по – малко“ и правилно борави с нея;

5.2.На равнище умения ученикът:

-дели правилно с 3;

-осъзнава и прилага правилно аритметичното действие деление;

5.3.На равнище отношения ученикът:

-свързва математическото действие с житейски ситуации;

-проявява интерес и желание за участие в  различни игри;

6.Методи на работа: словесни, нагледни, игрови.

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия – интерактивна дъска.

8.Подходи: действен, практически, игрови.

Ход на урока:..........................