Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Деление с числото 5. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации - 8 страници

Издателство "Булвест 2000"

1.Тема: Деление с числото 5.

2.Вид на урока:  За затвърдяване

3.Цели:

-Затвърдяване на умения за пресмятане на частни с делител 5.

-Затвърдяване на знанията за смисъла на релацията „…пъти по – малко…“ и формиране на умение за намиране на число, няколко пъти по – малко от другото.

4.Задачи:

4.1. Образователни:

-Затвърдяване на знания и умения за извършване на действие деление с числото 5;

-Създаване на мотивация за бързо и вярно усвояване на табличното умножение и деление;

-Формиране на умения за намиране на число, няколко пъти по – малко от другото;

4.2.Възпитателни:

-Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на нови знания и прилагането им в различни ситуации;

- Формиране на положително отношение към математическите знания и ползата от тях;

4.3. Развиващи:

-Развиване на памет, внимание, въображение, мислене.

5.Очаквани резултати:

5.1.На равнище понятия ученикът:

-разбира таблицата за деление с 5;

5.2.На равнище умения ученикът:

-пресмята частни с делител 5;

-разбира значението на релацията „…пъти по – малко…“;

-преосмисля връзката между операцията деление и операцията умножение;

5.3.На равнище отношения ученикът:

-изгражда положително отношение към учебния труд, желание и воля за преодоляване на трудностите.

6.Методи на работа: словесни, нагледни, интерактивни.

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

8.Подходи: действен, практически, игрови, интерактивен.

Ход на урока:................