Razrabotki

План-конспект по Математика. Тема: Умножение и деление с числото 6 - упражнение. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по математика за 2 клас + илюстрации -  8 страници

1.Тема: Умножение и деление с числото 6. Упражнение

2.Вид на урока:  За затвърдяване.

3.Цели:

-Затвърдяване на механизма за съставяне на таблицата за умножение с числото 6, както и деление с 6;

-Затвърдяване на умения за пресмятане на произведения, когато единият множител е 6;

-Практическо осмисляне на делението с 6;

-Разбиране и затвърдяване на зависимостта между предходното и следващото произведение в таблицата с числото 6;

4.Задачи:

4.1. Образователни:

-Затвърдяване на знания и умения за извършване на действията умножение и деление с числото 6;

-Създаване на мотивация за бързо и вярно усвояване на табличното умножение с числото 6, както и деление с 6;

-Затвърдяване на умения за разбиране на словосъчетанието „…пъти по…“ и „...пъти по – малко“ операциите умножение и деление;

4.2.Възпитателни:

-Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на нови знания и прилагането им в различни ситуации;

- Формиране на положително отношение към математическите знания и ползата от тях;

4.3. Развиващи:

-Развиване на памет, внимание, въображение, мислене и съобразителност;

5.Очаквани резултати:

5.1.На равнище понятия ученикът:

-разбира механизма на съставяне таблицата за умножение с 6, както и деление с 6;

-правилно назовава компонентите на действие умножение;

-правилно назовава компонентите на действие деление;

-осъзнава значението на релацията „…пъти по…“ и правилно борави с нея;

-осъзнава значението на релацията „....пъти по – малко...“ и правилно борави с нея;

5.2.На равнище умения ученикът:

-пресмята произведения с множител 6;

-пресмята количества, групирани по 6;

-прилага разместителното свойство;

-решава текстови задачи и съставя числови изрази с повече от едно аритметично действие;

-пресмята частни с делител 6;

5.3.На равнище отношения ученикът:

-свързва математическото действие с житейски ситуации;

-проявява интерес и желание за участие в  различни игри;

-изгражда положително отношение към учебния труд, желание и воля за преодоляване на трудностите;

6.Методи на работа: словесни, нагледни, игрови.

7.Средства: за онагледяване, за самостоятелна работа и контрол, мултимедия.

8.Подходи: действен, интерактивен, проблемен.

Ход на урока:..................


Литература:

Изд. Булвест 2000