Razrabotki

Политика на България в областта на образованието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност на икономиката на образованието
 3. България и ЕС в областта на образованието
 4. Евроинтеграция и българското образование
 5. Изводи
 6. Заключение

Използвана литература

 

 

Литература:

 • Борисов, Б., Георгиева, Т., Ев.Парашкевова. Процес  на  осъществяване  на  инвестиционни проекти  в  иновационната  фирмена  дейност. Списание “Диалог” 1, 2009
 • Димитрова, В., Система от показатели за стратегическото управление   на   висшето  образование, Сборник с доклади от научно‐практическа конференция, В. Търново, 2010.
 • Димитрова-Гюзелева, С., Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: НБУ, 2007.
 • Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Европейска комисия, Брюксел, 2010http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_BG_ACT_part1_v1.pdf
 • Закон за училищно образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
 • Николаева, С., С. Чавдарова, Б. Господинов. Европейско образование. Документи. Добри практики. Библиография. Габрова, ЕКС-ПРЕС, 2011.
 • Ликова-Арсенова, В., Приоритети в европейските образователни политики. Научно списание „Педагогика“ –на Министерство на образованието и науката, бр.2. 2016.
 • Паев, К. Европейската интеграция и проблемите на историческото образование в България. Благоевград, 2004.