razrabotki.net

Правно положение на едноличния търговец - физическо лице

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

Увод:

Изложение:

Придобиване на търговско качество:

Имущество на ЕТ:

Регистрация на ЕТ:

Прехвърляне на фирмата на ЕТ:

Заличаване на ЕТ от търговския регистър:

Заключение:

Използвана литература:

  1. Илиева, Р. Иванов, А. Курс по търговско право, Сиела, 2013.
  2. Голева, П., Търговско право, Кн. І, С., 2011
  3. Стефанов, Г. Търговско право право.Обща част, Абагар- Велико Търново.
  4. Владимиров, Ив. Търговско право С.
  5. Лекции на доц. д-р Рая Илиева
  6. Търговски закон, в сила от 01.07.1991г., доп. ДВ. бр.22от 24 Март 2015г.