razrabotki

Практически детерминанти на вербалната и невербална комуникация в началното училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

С ъ д ъ р ж а н и е

  1. Въведение
  2. Теза
  3. Изложение
  4. Заключение

Литература

  • Гълабова, М. Словеснохудожествено общуване на малкия ученик. //Сп. Педагогика, № 7, 2015
  • Дянкова, Г. Словесно общуване. Теоретико-практически аспекти. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2002
  • Иванов, И. Мениджмънт на ученическия клас, Шумен, 2005
  • Рашева-Мерджанова, Яна. Комуникация и компетнтност – еволюционна гледна точка. В сб. Комуникативната компетентност в съврeменния научен дискурс. С., Булвест 2000, 2005
  • Тодорина, Добринка. Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование / Добринка Тодорина. / Педагогика, 2014, N 6, с. 231
  • Търгова, Елена. Интерактивните методи на обучение - педагогически и методически аспекти / Елена Търгова. / Г о д.  н а  С У "Св. Кл. Охридски.  Геолого-геогр. факултет, 106, 2014, N 2, с. 21