Razrabotki

Домашно насилие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Дефиниране на феномена „домашно насилие“
 3. Особености и характеристика на домашното насилие
 4. Прояви и форми на домашно насилие
 5. Разпространение на домашното насилие
  • Причини за домашно насилие
 6. Изход от ситуацията на домашно насилие
 7. Описание на случай
  • Често случваща се ситуация в България
  • Анализ
 8. Заключение

Използавана литература:

 • Закон за защита срещу домашното насилие. Държавен вестник, бр. 30, 2006.
 • Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001.
 • Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004.
 • Нешева Е., Д. Коларова и Р. Минковски. Модел за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола. Фондация “Партньори-България”, София, 2016.
 • Спасовска, Л., Променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002.
 • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 • Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56
 • Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000.