Razrabotki

Предмет на счетоводството. Приходи и разходи на предприятието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.УВОД

  1. ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

3.РАЗХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

  1. 1. Анализ на разходите на стопанската единица

3.1.1. Анализ на разходите за материали

3.1.2. Анализ на разходите за работни заплати

3.1.3. Анализ на разходите за амортизации

3.1.4. Анализ на разходите за брак

3.1.5. Анализ на разходите за организация и управление

3.1.6.Анализ на разходите по икономически елементи

3.2. Счетоводни модели за отчитане на разходите, форми и методи на организация на ФСА

4.АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

4.1. Анализ на приходите от дейността

4.2. Анализ на финансовите приходи

4.3. Анализ на извънредните приходи

5.ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

5.1. Анализ на рентабилността на база разходи

  1. 2. Анализ на рентабилността на база приходи
  2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ

 

ЛИТЕРАТУРА:

  • Косев, Д., Двустранно фирмено счетоводство, Осмо издание, С., Софттрейд, 2008.
  • Косев, Димитър. Счетоводство, С.,
  • Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, С.,
  • Стоянов, Стоян. Счетоводтсво. Основен курс., С., 2010
  • Филипов,Счетоводство, С., 2011.