razrabotki

Представителство при разпоредителни сделки с недвижим имот

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание

  1. Същност на института на представителството
  2. Участие на пълномощник в нотариално производство за прехвърляне, учредяване на вещни права върху недвижими имоти
  3. Форма и съдържание на пълномощното по чл.37 ЗЗД
  4. Съдебна практика
  5. Заключение

Библиография:

1.Сталев.Ж – Българско гражданско процесуално право, София, изд. Сиела, 2012г.

2.Павлова. М – Гражданско право.Обща част, София, изд. Софи-Р, 2002г.

3.Ивчева.В - Нотариалното производство в светлината на новата съдебната практика (2008 - 2015) - том 1, София, изд. Сиела, 2016г.

4.Стайкова.С – Нотариално право.Специална част – том 1, София, изд. Фенея,2013г.

  1. Закон за задълженията и договорите (Обн. ДВ. бр.2 от 5 Декември 1950г., изм. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008г.) достъпно на:< https://www.lex.bg/laws/ldoc/2121934337 >
  2. Граждански процесуален кодекс (Обн.ДВ бр.59 от 20 Юли 2007г, изм. и доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г.) достъпно на: < https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368 >

7.Тълкувателно решение №5 от 2014г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховен касационен съд

  1. Правно-информационна система “Lakorda”, достъпно на < http://web.lakorda.com >