Razrabotki

Природа на агресивността при децата и юношите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретична постановка на проблема

2.1. Агресия – същност

2.2. Агресивност в детска възраст

 1. Практическа част
  • Представяне на казуси от практиката на училищния психолог
   • Първи казус:
   • Втори казус:
   • Трети казус:
 1. Заключение

Използвана литература

Използвана литература:

 1. Балабанова М. Модел за превенция на насилието в началното училище. Академ. спсание «Управление и образование», Унив. «Проф.Ас. Златаров», Бургас, кн.3 том VІ(3), 2010,  с.87-96 (интернет-електр. вариант)
 2. Берон, Р., Д. Ричардсън, ( 1999) Агресията. Санкт Петербург.
 3. Баева, И., (2004) Насилието – човешка цена на модернизацията, История, XII, № 2
 4. Бозарова, П., (2005) Стратегии за преодоляване на насилието, сп. Педагогика, V, № 8
 5. Друмова, И., (2000) Човешката агресия, сп. Философия, ІХ, № 4
 6. Розенберг, М., (2007) Общуване без агресия, ИК „Кръгозор”, София
 7. Стаматов, Р., (2008) Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив.
 8. Темков, Ив., (1998) Индивидуални детерминанти на човешката агресия, С.
 9. Чавдаров, Д., (2004) Агресията: От двигател на прогреса до бруталното насилие, С.
 10. Чурукова, Л., и кол. (2015) Педагогика на девинатността“, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл.
 11. Чурукова, Л. //Комбинирани консултативно-терапевтични подходи в социално-педагогическата дейност. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). Бл., 2011.