Razrabotki

Природен Парк Беласица

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници 

Съдържание

 1. Природен парк Беласица

 

 1. Кратка характеристика на Природен парк „Беласица“
 2. Физико-географска характеристика

3.1. Местоположение и граници

3.2. Релеф

3.3. Климат

3.4. Води

3.5. Почви

 

 1. Биологична характеристика на Природен парк „Беласица”

4.1. Екосистеми и биотопи

4.2. Флора

4.3. Фауна

           

 1. Ландшафтно разнообразие
 2. Туризъм
 3. Целите на управление са формулирани въз основа на определената дългосрочна визия за развитие на Природен парк Беласица до 2030 г.
 4. Заключение

 

Използвана литература:

 • Асенов, А. (2006). Биоразнообразие на планината Беласица – основа за създаване на международен природен парк. Год. СУ, ГГФ, кн. 2 – География, том 98, 2006.
 • Асенов, А. Биогеография на България, ЕТ „АН–ДИ Андриян Тасев”, 2006.
 • Братанова–Дончева, Св., Любенова, М. (2005). Здрава ли е кестеновата гора (Castaneta sativae Mill.) в Беласица. I нац. конф. по екология. 2005.
 • Бондев, Ив. Геоботаническо райониране. - В: География на България., БАН, Акад. изд. „Проф М. Дринов”. 1997.
 • Борисова, Б. Някои аспекти от приложението на ландшафтния подход в съвременната природозащитна дейност. V категория „защитени ландшафти. Год.на СУ, ГГФ, кн.2 География, том 102. 2010.
 • Георгиев, М. Физическа география на България. С., Унив.изд. 1991.
 • Дирекция на природен парк „Беласица”, „План за управление на природен парк „Беласица” 2014 – 2024”.
 • Закон за биологичното разнобразие, 2005.
 • Загорчев И., Й. Динкова. Геоложка карта на НР България, картен лист Петрич с части от Струмица и Сидирокастрон в М 1:100 000. 1990.
 • Тишков, Х. Методи за анализ и оценка на рекреационните ресурси. С, 1984.
 • Топалова-Жежиха, Л., Г. Гогушев, Р. Иванова, С. Костадинова – Илкова. Интересните растения на Беласица. С., БФБ. 2010.
 • Топалова – Жежиха, Л, Георги Гогушев, Райка Иванова и София Костадинова-Илкова. Интересните растения на Беласица//Български книгопис, 118/2014.
 • Топалова - Жежиха Л. Туристически пътеводител Беласица - България, Македония и Гърция, издател: Българска фондация Биоразнообразие; 2012.
 • Мичев Т., Д. Симеонов, Л. Профиров. Птиците на Балканския полуостров полеви определител”, издателство Екотан ЕООД, София, 2012
 • http://parks.bg/wp-content/uploads/2016/07/2.-PU_Belasitsa_Dimova.pdf