razrabotki

Проблеми на правно образование и възпитание на детето в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Актуалност на проблема

Проблемът „правно образование и възпитание" на детето от предучилищна възраст е актуален и от аспект на подготовката му за училище.

  1. Анализ

Основната цел на правното образование и възпитание в предучилищна възраст е постигане на своеобразна правна образованост на всяко дете и ориентация в конкретни правни норми, права и задължения. Този процес има и своята психологическа определеност и е в съответствие с равнището на развитие на детската психика и осъзнаването на „трябва". Осъзнаването на „трябва" според В. С. Мухина[1] е перспективно начало в развитието на личността - детето трябва да чувства и осъзнава своите човешки задължения пред хората, природата и самото себе си (Мухина, 1985), Редица изследвания обаче показват, че детето по-рано научава, че трябва да е послушно, възпитано и добро. От друга страна - детето много по- късно научава своите права - то не може без посредник да разбере значението на „правата" за собственото развитие и дейности. Същевременно нормативната уредба на обществото предоставя на детето определени права (на любов и разбиране, на игри и учене, на настояще и бъдеще, на собствено достойнство и пр.), осъзнаването на които, както и на задълженията му, са в основата на детското личностно и социално развитие.

Според В. Гюрова[2]Възможностите за постигане на адекватна на детското развитие правна образованост в институцията детска градина са свързани с всяка от дейностите в които участва детето: игрова, познавателна, художествено­творческа, общуване с връстници и възрастни и пр.“…………………………………………

  1. Изводи и обобщения

Използвана литература

  • Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, 2001/бр. 9
  • Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
  • Колева, И., Кс. Семизорова. Аз и моите права. „Дви­жение Предтечи", С., 2001.
  • Колева, И. И колектив. Правото на детето на права. С., 2001
  • Колева, И, Б. Джорова и кол., „Детето и детството в глобалния свят“.
  • Конвенция на ООН за правата на детето
  • Списание „Предучилищно възпитание” , 2008/бр. 4

 

 

 

 

 

[1] Списание „Предучилищно възпитание” , 2008/бр. 4

 

[2] Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, 2001/бр. 9