Razrabotki

Проблемът за човешката свобода

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

 Съдържание:

1. Човешкото битие като свобода и отговорност във философията на Жан-Пол Сартр

2. Философското схващане за проблема на човешката свобода 

Използвана литература:

1. Сартр, Жан-Пол, "Битие и нищо", кн. І, Плевен, 1994

2. Сартр, Жан-Пол, "Екзинстенциализмът е хуманизъм", С. , 1994

3. Муние, Еманюел, "Увод в екзистенциализма", С. , 1993

4. Райнова, Иванка, "От Хусерл до Рикьор", С. , 1993

5. Платон. Пирът // Диалози. Т. 2, изд. “Наука и изкуство”, С., 1982, с. 419-489.

6. Петър Бицилли. Трагедията на руската култура // Нация и култура. изд. “Изток и запад”, С., 2004, с. 37.

7. Николай Бердяев. За робството и свободата на човека. Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, С., 1992, с. 38.