Razrabotki

Програми за контрол и превенция на гнева и агресията в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

 

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ. Агресивни прояви на децата от предучилищна възраст
 3. Практическа част
  • Интерактивни програми и техники за превенция на агресията
  • Игри от експериментален модел

3.4. Анализ на механизма по който се променя поведението на детето при игрова дейност

Използвана литература:

 • Военкинова, Ж. Безделието – проводник на агресия и насилие. Предучилищно възпитание, 2007, № 7
 • Дончева, Ю. Модели за преодоляване на агресивното поведение. – Предучилищно възпитание, 2009, № 4.
 • Митева, П. Социално-педагогически аспекти на агресията при деца в частното училище. – Педагогика, 2001, № 6, с. 37
 • Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, (чл. 27) и в Закона за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. (чл, 55)
 • Петров, П. Р. Ветов, П. Д. Иновационни образователни технологии и интерактивни методи на обучение. София, 2017.
 • Факирска, Й. Предучилищна педагогика. Съвременни проекции и проблеми. Русе, 2012 .
 • Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение. – Предучилищно образование, 1996, № 7.
 • Христова, Р. Превенция на детската агресия чрез използване на интерактивни техники. – Във: Водим бъдещето за ръка (Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка). Ловеч, 2008.