razrabotki

Проект. Децата от предучилищна възраст с права и ценности

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - изследователски проект

Съдържание

1. Теоретична част:

2. Изследователска част:

Цел и задачи на изследването

Въпроси към анкетата

Анализ на резултатите

Изводи

Обобщение

Литература:

 1. Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 2. Драголова, Е. - същия източник.
 3. Колева, И., Кс. Семизорова. Аз и моите права. „Дви­жение Предтечи", С., 2001.

 • Цел на изследването: Да се проучат и анализират въпросите на правното образование и ценностите на децата в предучилищна възраст.
 • Задачи:
 • Провеждане на анкетно проучване с учители
 • Анализ и обобщаване на получените резултати от изследването;
 • Изводи и заключения.
 • Обект на изследване: правното образование и ценности на децата.
 • Предмет на изследване: проблемите на правното образование и ценностите на децата в предучилищна възраст.
 • Метод на изследване: Анкетно проучване- Приложение №1

Изследвани са 5 учители на деца от ІV- та група в ДГ „...........”, град ………...

 • Хипотеза: Изследваните учители са наясно с по-важните регламенти, касаещи правното образование на децата в предучилищна възраст. Но с промяна на закона за предучилищно и училищно образование в България от 2016 година влезе в сила нови регламенти на Наредба № 5 за предучилищно образование. „Правното образование“ има отношение към необходимостта детето да усвои умения за успешна ориентация в обществената действителност, както и към изискването в рамките на системата за предучилищно възпитание.