Razrabotki

Проект. Екипна организация на учебната дейност в началните класове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно-изследователски проект (анкетиране) - 19 страници

Структура                         

  1. Увод
  2. Теоретично представяне на избрания проблем
  • Представяне на резултатите от проведено емпирично проучване (анкетиране) по темата на проекта
  1. Формулиране на цел на емпиричното изследване
  2. Подготовка на инструментариум (разработване на оригинален инструментариум или избор на вече апробиран в рамките на друго изследване)
  3. Провеждане на емпиричното проучване
  4. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
  5. Изводи от осъщественото изследване
  6. Използвана литература
  7. Приложения

Използвана литература

1)    Воденичарова З. Екип и екипна работа София, 2010.

2)    Делор, Ж. Образованието – скритото съкровище. Доклад на Международната комисия за образование за ХХІ век пред UNESCO 1996, Paris (пр. на бълг.).

3)    Минкова, С. Екипната дейност в урока – условие за възпитание  на колективизъм//Начално образование, № 3/2007.

4)    Люки, Р. (2006) Изграждане на ефективни екипи Harvard Business Essential. изд. „Класика и стил“ София, 2006.

5)    Петров, П., Груповото обучение в началните класове. Русе, 2004.

6)    Папанчева, Р., Кр. Димитрова. Използване на екипната работа при интегриране на технологиите в началното училище//Сборник доклади . СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2007, с. 353

7)    Радев, Р. Екипната работа на учениците в учебно-възпитателния процес//Начално образование, № 8, 1996.

8)    Съвременни предизвикателства пред учителската професия. 24-25 ноември 2012, с. 80