razrabotki

Проект. Правата на децата в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - проект

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретична част
 3. Проблеми на правното образование на 3-7 годишното дете
 4. Правна образованост на децата в детската градина
 5. Модел на правно образование
 • Изследователска част

ЦЕЛ: Настоящото изследване съобразено с актуалността на избраната и теоретично коментирана проблематика има за цел разкриването на особеностите към правата на детето от предучилищна възраст.

Педагогическото проучване реализира след­ните ЗАДАЧИ: 

 1. Констатиране особеностите в разбирането на възрастните (родители и педагози) относно правата на децата и възможностите за осъществяването на това право.
 2. Разкриване отношението на родителите и педагозите към проблема „права на детето” и мотивацията им за зачитане на тези права – чрез анкетно проучване;
 3. Установавяне равнището на компетентност (знания и практика) на възрастните относно правата на детето в институционален и социален план – чрез анкетно проучване.  
 4. Анализ и обобщаване на получените резултати от изследването;
 5. Изводи и заключения.

Обект на изследване:  правното образование

Предмет на изследване: проблемите на правното образование в предучилищна възраст.

Метод на изследване: Анкетно проучване- Приложение №1

Хипотеза: Изследваните родители и педагози на децата от предучилищна възраст са наясно само с някои от по-важните регламенти, касаещи правното образование на децата в предучилищна възраст.

В хода на това изследване бе приложена анкета с общо 10 души,  3-ма педагози и 7 родителя, от гр. …………  в ДГ „.........................”.

 Анкетна карта, включваше 9 въпроса целящи да се разкрие отношението на анкетираните педагози и родители по проблема за „правата на децата“. .

 

 1. Заключение
 2. Приложения – анкетни карти

 Използвана литература

 1. Гюрова, В. (2002). Културата по правата на детето – шанс и предизвикателство за учителите. София, ИК „Комливес – ЛМ“.
 2. Джорова, Б., Право на собственост. Сп. Предучилищно възпитание бр.2., 2006
 3. Легурска .М., Сн. Янакиева – Формиране на елементи на гражданска култура у 3-7 годишните деца, В.Т., 2001г .// В сборник
 4. Белами, К. Да се вслушаме в гласовете на децата сп .u n i c e f България 3/2009 г.с.10).
 5. Колева, М. Педагогическа технология за опазване на околната действителност от децата в предучилищна възраст. Благоевград, 2004.