razrabotki

Проект. Правна защита на детето на разведени родители

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - изследователски проект

Структура:

 1. Увод
 2. Цел, задачи, обект, предмет, методи на изследването
 3. Теоретична постановка
 4. Емпирично изследване
 5. Представяне на резултатите от изследването
 6. Анализ на резултатите от изследването
 7. Заключение
 8. Приложение. Анкетен лист

Литература:

 1. Божилова, В. Интеркултурното образование – международни и национални измерения. Год. на СУ, т. 95 на ФП, 2002
 2. Вълчев, Р. Системи за социално-педагогически тренинг. С., 1987, 1988
 3. Държавна агенция за закрила на детето - http://www.stopech.sacp.government.bg
 4. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 5. Захариев, З. Гражданското образование, Книга за учителя, С., 2001
 6. Закон за закрила на детето, изм. ДВ бр. 30, бр. 38, бр. 82/2006 г.
 7. Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.  в сила от 3.07.1991 г.
 8. Коларова, Ц., „Правата на детето. Социално-икономически измерения”, ИK”Св. Климент Охридски”, С., 2004 г.
 9. Николаева, С. Личността на ценностен кръстопът. Теория и техники за ценностна диагностика и възпитание в детско-юношеска възраст, С., 2000