razrabotki

Проект. Правно възпитание на детето в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - проект

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретична част
 3. Детето като субект на права
 4. Субектно отношение към правата на детето
 • Изследователска част

Проблема за правата на детето и възпитанието. Тук фокусът на разсъжденията е възпитанието като социално явление и факторите, които го определят. Детето се разглежда като обект и субект на възпитанието, а човешките права (правата на детето) - като предмет на възпитанието.

Изследователския инструментариум включва анкета с родителите на децата от предучилищното заведение.

         Цел на изследването: Настоящето изследване е съобразено с актуалността на избраната теоретично коментирана проблематика и има за цел разкриване на особеностите в  правата на детето.

         Задачи на изследването:

 1. Анализиране на литературните източници по въпроса за проблема на правното възпитание и образование на децата;
 2. Организация и провеждане на изследването;
 3. Анализиране на резултатите от проведеното изследване

         Метод на изследване: теоретичен анализ на научна информация и анкетно проучване, с цел установяване отношението на родителите към въпросите и проблемите на правното възпитани на децата.

В настоящото изследване се използват следните методи:

 • наблюдение,
 • анкетиране на родители,
 • статистически методи за обработка на резултатите.

Анкетното проучване обхвана 10 родителя на деца от предучилищна възраст  от ДГ „…………….“ Гр……………...  

 

 1. Изводи и заключение
 2. Използвана литература
 3. Приложения – анкетна карта за родители

 

Литература:

 • Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 • Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, 2001/бр. 9
 • Драголова, Е., Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 • Джорова, Б, публикация „ Съвременно образование – мисия и визии“, Бл., 2010.
 • Джорова, Б., Право на собственост. Сп. Предучилищно възпитание бр.2., 2006
 • Колева, И., Кс. Семизорова. Аз и моите права. „Дви­жение Предтечи", С., 2001.
 • Сп. Педагогика. За правата на детето и възпитанието. 2012/бр.6.