razrabotki

Проект. Правно образование и възпитание на детето

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - проект

Съдържание:

 1. Теоретичен анализ на аспекта за правата на детето

1.Въведение в проблема

 1. Анализ на теоретичните източници
 1. Изследователска част
 2. Цел на изследването
 3. Задачи на изследването
 4. Обект и предмет на изследването
 5. Метод на изследването

III. Анализ на получените резултати

 1. Графично изобразяване на получените данни
 2. Изводи
 3. Заключение
 4. Приложение – анкетна карта

Използвана литература: 

 1. Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 2. Гюрова, В. Принципът за любовта - един от водещите според проф. Рпроф. Димитър Кацаров принципи на педагогическата дейност - и неговата актуалност по отношение световното движение за правата вата на децата. Педагогика, 6., 2001.
 3. Гюрова, В. Културатапо правото на човека – шанс и предизвикателство за учителя. София: Комливест. 2002.
 4. Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, бр. 9., 2001.
 5. Колева, И. И колектив. Правото на детето на права. С., 2001
 6. Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна група. Бл., 2004
 7. Колева, И. И колектив. Правото на детето на права. С., 2001
 8. Колева, И, Б. Джорова и кол., „Детето и детството в глобалния свят“.

[1]Конвенция на ООН за правата на детето

Списание „Предучилищно възпитание” , 2008/бр. 4