razrabotki

Проект. Проблеми на правното образование на детето в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Теоретична част
 2. Проблеми на правното образование на децата в детската градина
 3. Изследователска част
 4. Цел, задачи, обект, хипотеза и методи на изследване
 5. Анкета с учители
 6. Анализ на отговорите
 7. Изводи и обобщения

Приложение: Анкета с учители

Използвана литература:

 • Закон за предучилищно и училищно образование, 2016
 • Захариева, З. Гражданско образование. С., 2001
 • Колева, И., Кс. Семизорова. Аз и моите права. „Дви­жение Предтечи", С., 2001.
 • Колева, И. И колектив. Правото на детето на права. С., 2001
 • Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна група. Бл., 2004
 • Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.