Razrabotki

Проект. Целодневна организация на обучението в началните класове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебен изследователски проект (анкетиране на родители) - 16 страници

Структура                         

 1. Увод
 2. Теоретично представяне на избрания проблем
 • Представяне на резултатите от проведено емпирично проучване (анкетиране) по темата на проекта
 1. Формулиране на цел на емпиричното изследване
 2. Подготовка на инструментариум (разработване на оригинален инструментариум или избор на вече апробиран в рамките на друго изследване)
 3. Провеждане на емпиричното проучване
 4. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
 5. Изводи от осъщественото изследване
 6. Използвана литература
 7. Приложения

Използвана литература

 1. Гинев, Л. Организация на самостоятелната подготовка в целодневното училище., С., 1988
 2. Димитрова, В. Самостоятелната подготовка на учениците в целодневното училище. С., 1980.
 3. Желязкова Т. Образованието на новия век – виртуално и информално. - сп. е – образование -бр.39 – 2010
 4. Закон за предучилищно и училищно образование, 2016 г.
 5. Милков, Л., Информатизацията на образованието като иновационен процес, С., 2006
 6. Регионално управление на образованието. Целодневна организация на обучение
 7. Чурукова-Цветанова, Л. Стимулиране на изследователската активност на учениците от началните класове в системата на традиционната и целодневна организация на обучението. В: Качество на образованието: проблеми и технология на управление. Бл., 2013.