Razrabotki

Проучване на отношението и поведението ни към бежанците

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Проучване - 16 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Провеждане на емпирично проучване - анкетно проучване
 3. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
 4. Изводи от осъщественото изследване
 5. Заключение
 6. Приложение - анкетна карта
 7. Използвана литература

Използвана литература

 • Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. 2008.
 • Гюров, Д. Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система „Детска градина - училище". УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2006.
 • Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006.
 • Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010.