Razrabotki

Проучване на отношението и поведението ни към бежанците

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Проучване/емпирично изследване - 16 страници

Съдържание

 1. Кратка анотация на проблема
 1. Интегрирано обучение на деца бежанци
 1. Методологическа и организационна обосновка на изследването.
  • Концепция на изследването

         Емпирично изследване/анкетно проучване/

 1. Анализ на получените отговори
 1. Изводи

Използвана литература:

 1. Божилова, В. Понятиен апарат и етапи на социалната работа с общности. В: ГСУ, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 101, 2009.
 2. Боянова, В. Подготовка за семеен живот на бъдещи родители с различна етнокултурна принадлежност. Сп. Интеркултурно образование, бр.1/2006.
 3. Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009
 4. Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002
 5. Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010
 6. Чавдарова – Костова, С. Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010.