Razrabotki

Есе. Психични заболявания и ролята им за обществото

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Есе - 9 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Изложение
  3. Заключение

 

Увод:

Настоящото есе е свързано с проучването и анализ на  психичните заболявания и ролята им за обществото.

От различни източници, от които съм проучвал въпроса за психичната болест, разбрах че психичните заболявания винаги са се смятали за загадка и са предизвиквали недоумение, учудване и страх, тъй като психичните явления си остават най-сложните процеси в природата и тяхното пълно разшифроване не е завършило и до днес................................

 

Използвана литература: 

  • Кацарова Я., Германов Д.,Семейство и психична болест, Бюлетин за психично здраве бр. 7/2008.
  • Механджийска, Г. Супервизията в социалната работа. С.,2008, издателство „ Изток Запад“.
  • Механджийска, Г. Общностни измерения на социалната работа. Методите на макропрактиката. С.,2009, издателство „ Априком“.
  • Попов, Ив. Психично здраве: Концепции, детерминанти и интервенции. Кн. Социална медицина, № 1, 2018, 17-20.
  • Стефанова, И. Влияние на възрастта върху психичното благополучие в ранна, средна и късна възрастност. Годишните на СУ „Св. Кл. Охридски“, кн. Психология, т. 98 (под печат). 2005.