Razrabotki

Психологически основи на управление на конфликтни ситуации

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 38 страници

Съдържание

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ

 1. Конфликтът в организацията

2.Конфликтите и вземане на управленски решения

3.Същност на профилактика на конфликтите

ГЛАВА ВТОРА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ

 1. Изследване на конфликтни ситуации в организацията
  • Въпросник за измерване на типовете власт
 1. Резултати и обсъждане

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КОНФЛИКТИТЕ

1.Основни умения на мениджъра за профилактика на конфликтите

1.1.Умения за подготовка на вземането на управленско решение

 • Умения за вземане на управленско решение
 • Умения за изпълнение на неконфликтно управленско решение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Анцупов, А. П., С. В. Баклановский. Конфликтоло-гия в схемах и комментариях. М., 2006.
 2. Галтунг, Й. Разрешаване на конфликти. С., СНЕЛА, 2005.
 3. Громова, О. Н. Конфликтология. (Курс лекцей) М., ЗКМОС, 2000.
 4. Димитров, Д. Конфликтология. Унив. изд-во,УНСС, 2000.
 5. Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006.
 6. Крумов, К. С. Илиева, Д. Андонова. Власт, конфликти и стилове за разрешаването им в организацията//Сп. Българско списание по психология. Бр. 1, 1996.
 7. Лойков, К., Водене на преговори и решаване на конфликти. Пловдив, 2008.
 8. Стефанова, М. Педагогическата иновация. С., ПЕ- ТЕКСТОН, 2005.
 9. French, J., Ь. Raven, (1959). The bases of social power. In: Studies in Social Power, ed, D. Cartwright, Ann Arbor, University of Michigan Press, 150-167.
 10. Krech, D, R, Crutchfield, E. Ballachey. (1962). Individual in the society. N.Y.: McGraw-Hill,
 11. Song, М., В. Dyer, R.Thieme. (2006) Conflict Manage¬ment and Innovation Performance: An Integrative Con-tingency Perspective. Journal of the Academy of Market¬ing Science. Vol. 34, N«3.