Razrabotki

Психолого-педагогически проблеми при обучението по правоговор, правопис и пунктуация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание

 1. Въведение
 2. Формиране и овладяване на правописни, правоговорни и пунктуационни умения в началното училище
 3. Практическа работа
 • „Работа с правописен речник“
 • Организация на ученици за съставяне на диктовка.
 • Методически идеи за предотвратяване на правописните и правоговорни грешки
 1. Заключение

Литература:

 • Атанасова, Д. Функционално-прагматически подход за изучаване на правоговорните правила в обучението по български език//Сп. Образование и технологии № 4/2013
 • Бижков, Г. и колектив. „Грамотността като образователен, културен и социален феномен”. Тест за диагностика на грамотността. С., 2007
 • Георгиева, 3, Р. Йотова, Ст. Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005
 • Здравкова, Ст., Чимева, Н., Георгиев, Л., Борисова, Т., Митова, Бл. "Методика, Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище", Бл., 1998
 • Малчева, Д. Четене с разбиране в начален етап на основното образование в контекста на новите образователни политики//Сп. Педагогически форум. 2017
 • Николова, Й. Усъвършенстване на уменията на учениците за прилагане на правописните норми чрез обучението по БЕЛ и литература във втори клас//Сп. Образование и технологии № 4/2013
 • Сотирова, М., Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. http://rhetoric.bg/