Razrabotki

Пътят на България към модерността

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 7 страници

Съдържание:

  1. Модерно българско общество
  2. Модерност в България изразена в образованието
  3. Модерност в управление на образователната система в България
  4. Изводи и заключение

Използвана литература: 

  • Алтернативи “Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията”, С., НИИО, 2012 г.
  • Закон за училищно образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
  • Иванов, Ив., „Теории за образованието“, Шумен, 2014
  • Вликов, Н., Пазарна икономика и развитие на образованието, С., 2005.
  • Програма „Учене през целия живот”