Razrabotki

Равнини-дъбови гори в Природен парк Врачански балкан

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Обща характеристика на горите в Природен парк Врачански балкан
  3. Характеристика на дъбоявия пояс

3.1. Равнинни мезофилни дъбови и габърови гори

3.2. Cмесени съобщества на косматия дъб    

3.3. Група смесени и доминирани от благун съобщества

3.4. Група смесени и доминирани от цер съобщества

3.5. Група смесени и доминирани от обикновен горун съобщества. Смесени съобщества на обикновен горун

3.6. Група смесени и доминирани от обикновен габър съобщества

3.7. Група смесени и доминирани от обикновен горун съобщества

3.8. Група смесени и доминирани от келяв габър съобщества

Литература:

1) Маринов и др. 1995; Пенев и др. 1969; Радков, Минков 1) 1963; Стоянов 1941; Стоянов и др. 1955; Horvat et al. 1974.

2) Бисерков, В., Гусев, Ч., Попов, В., Хибаум, Г., Русакова, В., Пандурски, И., Узунов, Й., Димитров, М., Цонев, Р., Цонева, С.. Червена книга на Република България, Том 3. Природни местообитания. ИБЕИ – БАН & МОСВ, София, 2011.

3) Лазаров С., Димова Д., Лазарова С. Инвентаризация и управление на мъртвата дърве-сина в горски екосистеми. ГЕОСОФТ:С., 2012.

4) Лазаров С., Димова Д., Лазарова., Попова Д. Изграждане на капацитет за устойчиво  управление на горите в зоните от Натура 2000. Зелени Балкани:С., 2013.