Razrabotki

Рисков капитал и финансиране на иновациите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност на рисковия капитал
  3. Насоки на разглеждане на рисковия капитал
  4. Форми на финансиране чрез придобиване на дялово участие
  5. Разпределение на капитала в рискови и безрискови портфейли
  6. Заключение

 Литература:

1.                Боес, У., А.Чобанов, С. Симеонова, Д. Божи¬лов, 2005. Финансиране с рисков капитал – ръководство на българския предприемач, С. „Урсит“ ООД.

2.                Георгиев, Ив., Цв. Цветков, 2011. Управление на проектния риск, С. УИ „Стопанство“.

3.                Георгиев, Ив., Цв., Цветков, Д. Благоев, 2013. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, 2-ро преработено и допълнено издание, С. Издателски комплекс – УНСС.

4.                John С. Bogle. Bogle on Mutual Funds (Burr Ridge. II.: Irwin Professional Publishing. 1994 r.).

5.                Bompers and Josh Lerner, "The Venture Capital Revolution", Journal of Economic Perspectives 15(Spring 2001) pp. 145-168;

6.                Simon Target, "Institutional Investment Should Do More", Financial Times, June 14,2001, European Private Equity Survey, p.5

7.      PriceWaterhouseCoopers and EVCA press release, May 28th 2002, "Second Highest Year for European Private Equity Industry".