razrabotki

Роля на морално-етични норми на поведение за подобряване на административното обслужване

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Административна реформа
 1. Държавна политика за осъществяване на административна реформа.
 1. Роля на морално-етичните норми на поведение за подобряване на административното обслужване
 1. Видове обществена моралност
  • Принципи на честност и зачитане на закона.
  • Конфликт на интереси.
  • Служебна насоченост и процедурна честност.
  • Етика на демократичната отговорност.
  • Етика на определянето на държавната политика.
  • Етика на компромиса и социалната интеграция.

Заключение

Използвана литература

 • Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация. Специална част, „Сиела”, С., 2005 г.
 • Денкова, Л. Етика. НБУ, С., 2003
 • Къндева, Ем., Публична администрация, изд. „Сиела”, С., 2001
 • Павлов, П., Св., Михалева. Основи на публичната администрация. ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2005 г.
 • Ръководство „На едно гише” – 2006
 • Рибарска, Е. Управление на промените в публичния сектор - 2004г.
 • Рибарска, Е., В. Василев. Управление на човешките ресурси в публичната сфера – предизвикателства на европейските измерения. Бл., 2009 г.