Razrabotki

Сила, бързина, издръжливост, натоварване и възстановяване

Продажна цена Цена 70.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 83 страници

Съдържание

 1. Въведение……………………………
 2. Развитие на качеството сила………………………
 3. Средства за развитие на силовите и скоростно-силовите възможности на учениците………………………….
 4. Средства и методи за развитието на качество взривна сила………
 5. Закономерности и особености на проявление на силата…………
 6. Методика за развитие на силата……………………………

               

 • Развитие на бързината………………………………………….
 1. Възрастовата динамика на развитието на бързината……………
 2. Специфики, средства и методи за развитието на качеството бързина
 3. Възможности за подобряване на бързината с различните видове спорт…………………………………………………………………..

 

 1. Издръжливос…………………………………………………
 2. Какво всъщност е издръжливостта?..........................................
 3. Методика на развитие на издръжливостта………………………
 4. Методи и средства за развитие на издръжливостта……………
 5. Възрастова динамика…………………………………………..

 

 1. Анализ на натоварването………………………………….
 2. Теоретико-методически поглед върху проблема свързан с натоварването………………………………………………….
 3. Характеристика на физическото натоварване………………
 4. Измерване, оценка и регулиране на физическото натоварване……
 5. Методи на физическо натоварване…………………………………
 6. Фактори от които зависят методите на спортна подготовка и тренировка………………………………………………………….
 7. Физическо натоварване при учениците………………………….

Заключение…………………………………………………………….

  

Използвана литература:

 • Аладжов, К., Азбука на движенията в спорта, София, 2012
 • Боева,Й., Ел. Николова, Сборник, Несебър 2003
 • Бъчваров, М., Бързината – теоретични и приложни основи, София, 2001
 • Божиков, Апостол. Интеграционно взаимодействие на повторния метод с методите на организация в урока по физическо възпитание в I- IV клас. (Формиране на скоростно-силови качества) / Апостол Божиков. // Начално образование (София), №3/2003
 • Божилов, М., Теории и технологии на двигателната дейност в училище, Шумен, 2001
 • Желязков, Цв., Д. Дашева "Тренировка и адаптация в спорта", О, 2000
 • Жечев, В., Методика на обучението по спортни игри, Благоевград, 2003
 • Златев, З., Теоретични и приложни основни на натоварването в училищното физическо възпитание, Варна, 2010
 • Игнатов, Дечко. Нормативни таблици за индивидуална и комплексна оценка на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст/Дечко Игнатов.  (Теория и опит).// Педагогика (София), 2003, N 5
 • Игнатов, Д., Условия и фактори, определящи развитието на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст, Бургас, 2012
 • Иванов, С., Физическо възпитание, социална интеграция, спорт, Благоевград, 2011
 • Кавдански, Ев. „Подвижната игра във физическото възпитание и спорта / Евгени Кавдански . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2010
 • Канелов, И. Лекционен курс: Теория и методика на спортната подготовка. Бл., 2018
 • Костов, К., Оптимизиране на двигателната активност на учениците, Благоевград, 2007
 • Костов, К. Глушкова, М. „Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта“. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2001
 • Костов, К. и колектив „Теория и методика на физическото възпитание“, Благоевград, 1993
 • Костов, К. „Научно изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията (теоретико-приложни аспекти)“, второпреработено и допълнено издание, Благоевград, 2013
 • Костов, К. „Научно изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията (теоретико-приложни аспекти)“. Второ преработено и допълнено издание, Благоевград, 2014
 • Костов, К. „Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание“. Благоевград, 2006
 • Костов, К., Н. Докова, Ст. Кинов. Физическото възпитание в началното училище, УИ „ Неофит Рилски“, Благоевград, 2017
 • Костов, К., Оптимизиране на двигателната активност на учениците, Благоевград, 2007
 • Маринов, И., Средства и методи за подобряване двигателните качества на учениците, Видин, 2003
 • Минчева-Болгурова, Пенка и др. Приложение на контролно-оценъчните програми „Фитнесграм и активитиграм“ в обучението по физическо възпитание на ученици / Пенка Минчева-Болгурова, Иван Мазнев, Силвия Филкова. // Спорт и наука (София), 2015, N 4
 • Попов, И., Двигателна активност и основни страни на развитието на детето, София, 2003
 • Рачев, Кр и колектив „Теория и методика на физическото възпитание“, 1998
 • Рачев, К., Възрастова динамика и методика за развиване на бързината, София, 2001
 • Рачев, К., Двигателни качества в началната училищна възраст, София, 2004
 • Рангелов, А., Характеристика на възрастовото развитие на скоростно-силовите качества на учениците от първия етап на основната образователна степен, София, 2002
 • Русев, Р. „Теория на физическото възпитание“, Благоевград, 2000
 • Русев, Р., Златев, З. „Ръководство за управление на физическото натоварване в различните образователни степени“, 1998
 • Русев, Р., Иванов, С. „Диагностични системи във физическото възпитание“. Университетеско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2007
 • Цолова, Г., Двигателна активност на учениците, София, 2006