Razrabotki

Социализация на деца лишени от родителски грижи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Същност на социализацията
 2. Феноменът „дете, лишено от родителка грижа“
 3. Проблемът със социализацията на деца лишени от родителски грижи
 4. Смущения в процеса на социализация при децата лишени от родителски грижи
 5. Заключение


Използвана литература:

 • Закон за закрила на детето
 • Карагьозов. И., М. Русева. Увод в социалната педагогика. ”Слово” – Велико Търново.,1996.
 • Колева, И. Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение/в условията на детската градина. 1994.
 • Колева М., Стоименова В., Стоянова Кр., Опознаване на околната действителност, //ЮЗУ „Н. Рилски” 1996г.;
 • Колчакова, А., Добрева С. Интернатната система и дефицитът от общуване в нея, Предучилищно възпитание кн.3/90 г)
 • Марков, Ц., Социализация, с. 427–429, В: Енциклопедичен речник по социология, Изд. БАН, под общото научно ръководство на чл. кор. проф. д-р Стоян Михайлов, София, 1996.
 • Национален статистически институт
 • Сманцер, А., Е, Рангелова. Превантивна педагогика. Издателство „ЕК-ПРЕС“, Габрово, 2011, с. 67.
 • Стоянова, Д. Сравнително изследване на степента на социалната изява при 5-7-годишните деца, лишени от родителски грижи, и деца, растящи в семейна среда. Сборник научни трудове „Нова философия на образованието“. Ш., 2005.
 • Шошева, В. Съвременни измерения на социализа­цията при деца с увреждания. Сборник научни трудо­ве „Нова философия на образованието". Ш„ 2005