Razrabotki

Социална работа при социалнозначими заболявания – инвалиди

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен обзор на социалната работа
 3. Анализ на социалната работа
 4. Същност на социалната услуга за лица с увреждания
 5. Социална услуга при лица с увреждания
 6. Социална работа при хора с увреждания
 7. Политики, свързани със системата на социални услуги
 • Практически обзор на социалната работа с лица с увреждания
 1. Цели и ресурси на социалната дейност/дейностите, които извършва
 2. Задачи на дейността
 3. Подходи и методи, които използва
 4. Помощни технологии при социална работа с инвалиди
 5. Подходи и методи на социална закрила на лица с увреждания
 6. Методи за постигане на целите по програмите при социална работа с хората с увреждания
 7. Заключение
 8. Използвана литература

Използвана литература:

 • Германов, Д., Я. Кацарска, П.Карагинев, „Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация”; Бюлетин на БПА, 2/2004.
 • Доброштан, В. М. Тeория социальной работы, Санкт-Петербург, 2008.
 • Кусев. И., Основи на социалната работа, С., 1998
 • Митева, П. Методи в помагащите професии. Бургас, 2006.
 • Сотирова, В. Основи на социалната работа. Университетско издателство „Неофит Рилски“ , Благоевград, 2011.
 • Стойков, А. Развитие на комуникативната толерантност на студентите от специалност „Социални дейности“. Списание Известия, СУБ-Сливен, Том 22, с. 56-60, Издателство ОБНОВА-БТ-СИЕ, ISSN 1311-2864, 2013.
 • Чолакова, М., “Технология на работа с възрастни и инвалиди в системата на социалното подпомагане”, Бл. 2010.
 • Шошева, В., Бенкова, К., Динчийска, С., „Умения за социална работа“, Стара Загора, 2008.