Razrabotki

Сравнителен анализ на образователната система между България и Франция

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 40 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Цели на образователната система
 3. Управление на образователната система
 4. Предучилищно възпитание/образование
 5. Начално образование
 6. Средно образование
 7. Деца със СОП
 8. Висше образование
 9. Подготовка на учители
 10. Финансиране на образованието

Използвана литература:

 1. Програма „Учене през целия живот”
 2. Закон за училищно образование
 3. Министерство на образованието и науката
 4. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

 

 • Андреева, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 2001
 • Балкански П., Христоматия по управление на училището: теория и методи, С, 2003.
 • Балкански, П., Училищен мениджмънт, С., 2001
 • Бижков, Г., Н. Попов. Сравнително образование. С., 1999
 • Бонева Б. Управленски аспекти на контрола в образованието, С 2001.
 • Вълчев, Г. (2010). Съвременни принципи и подходи към социализация на деца със специални образователни потребности в училищна среда, Сборник „Съвременното образование – мисия и визии”, УИ „Н.Рилски”, Бл-град
 • Вълчев, Г. (2018). Приобщаващото образование…, Учителско дело, бр.14, г.CXXIII
 • Георгиев, в, И ДР. Образователен мениджмънт, С., 2001
 • Гюрова, Вяра. Образованието по света: Проблеми и перспективи. – София: Образование и класификация, кг. 1994
 • Кацандри, Е. Съвременни тенденции на европейската образователна политика за специално образование, 2005
 • Мерджанова, Я. (2005). Институционален синергетизъм във френската образователна система. Организация и управление на образованието и детската градина,  5,/2005.
 • Кацандри, Е. Съвременни тенденции на европейската образователна политика за специално образование, 2005
 • Филипова Н., Училищно законодателство, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград 2005