Razrabotki

Сравнително изследване на средното образование на България и Франция

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание

 1. Увод
 1. Цели на образователната система
  • Цели на образователната система в България
  • Цели на образователната система във Франция
  • Сравнение на целите на образователните системи
 1. Продължителност на средното образование
 • Продължителност на средното образование в България
 • Продължителност на средно образование във Франция
 1. Учебни планове и програми
 • Учебни планове и програми в България
 • Учебни планове и програми във Франция
 1. Изучавани учебни предмети

5.1. Изучавани учебни предмети в България

5.2. Изучавани учени премети във Франция

 1. Подготовка на учителите в България и Франция

6.1. Подготовка на учителите в България

6.2. Подготовка на учители във Франция          

 1. Изводи

Използвана литература: 

 • Бижкова, Г., Н. Попов. Сравнително образование. Университетско издателство „Св Климент Охридски“, София, 1994.
 • Бижков, Г. Реформаторската педагогика. С., 1994.
 • Бижков, Г., Н. Попов. Сравнително образование. С., 1999.
 • Гюрова, Вяра. Образованието по света: Проблеми и перспективи. – София: Образование и класификация, кг. 1994.
 • Димитрова-Гюзелева, С., Професионална подготовка на учителя по чужд език. София: НБУ, 2007.
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
 • Министерство на образованието и науката.
 • Пенчева, Е., Следдипломна квалификация и усъвършенстване  на учителските кадри , Бургаски университет ,1992.
 • Програма „Учене през целия живот”
 • Янакиева с., Професионални роли на учителя, В.Търново , 2002
 • mon.bg