Razrabotki

Стратегически измерения на киберсигурността

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Анализ на проблемите на киберсигурността
  3. Особености и заплахи за киберсигурността като пета област                

Използвана литература:

  • Европейска комисия и Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, JOIN(2013), „Стратегия на ЕС за киберсигурност – отворено, безопасно и сигурно киберпространство“. Брюксел, 2013
  • Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. София, 2014 г.
  • Касенова, М. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ, Основы трансграничного управления интернетом, Статут, 2013
  • Маркова, Цв., Правен режим на информационната сигурност, София 2015
  • Милина, В.,”Предизвикателства пред международната киберсигурност”,списание „Военен журнал”, Издание на министерството на отбраната, 2012
  • Попова, Ж., Засиленото сътрудничество като форма на упражняване на компетентност от няколко държави членки на ЕС, „Право, управление и медии през XXI век, Юбилеен сборник на ЮЗУ, ПИФ, Том II, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012