Razrabotki

Стратегия за киберсигурност на Европейския съюз

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 25 страници - Магистърска теза

Актуалността на темата се определя още от факта, че е изтъкнато обстоятелството, че Европейският съюз би могъл да се превърне в основен двигател на международните процеси, като използва своя полезен опит в областта на интеграцията, но пречупен през призмата на обединяване на усилията на международната общност за постигане на високо ниво на киберсигурност. Само по този начин би могло да се постигне реално взаимодействие между различните страни и региони, и да се постави началото на широко подкрепен от международната общност процес на по-тясно сътрудничество в областта на киберсигурността.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. УВОД

 1. Условия за създаване и развитие на политика на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността
 1. Формиране и структура на политиката по киберсигурността в Европейския съюз.
 1. Стандарти за сигурност в киберсигурността
 1. Стандартите от серия ISO/IEC 27000 в информационната сигурност

5.1. Значение на стандартите в информационната сигурност и киберзащитата

 1. Анализ на национални стратегии за киберсигурност на държави членки на Европейския съюз
 1. Стратегическата концепция на НАТО 2020 в областта на киберсигурността и нейното влияние в Европейския съюз

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Белова, Г., Европейска интеграция, Сиела, София, 2008 г.
 2. Велкова, Л., Милина, В., Дочева, И., Панчев, И., Слатински, Н., За еволюцията на понятието „Сигурност”, Аспекти на Сигурността, С., 2012 г.
 3. Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета
 4. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.
 5. Закона за СРС на Република България, Глава четвърта „а” Контрол и наблюдение на специалните разузнавателни средства в чл. 34а и чл. 34б
 6. Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. София, 2014 г.
 7. Касенова, М. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ, Основы трансграничного управления интернетом, Статут, 2013
 8. Марин, Н., Юрисдикцията на Съда на Европейския Съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2011 г.
 9. Маркова, Цв., Правен режим на информационната сигурност, София 2015, ISBN: 978-619-7143-03-4
 10. Милина, В.,”Предизвикателства пред международната киберсигурност”,списание „Военен журнал”, Издание на министерството на отбраната, 2012 г., бр. 3-4
 11. Официален вестник на Европейския съюз
 12. Попова, Ж., Засиленото сътрудничество като форма на упражняване на компетентност от няколко държави членки на ЕС, „Право, управление и медии през XXI век, Юбилеен сборник на ЮЗУ, ПИФ, Том II, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012 г. с. 18.
 13. Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност. Отворено безопасно и сигурно киберпространсвто, JOIN (2013) 1 final, Брюксел, 7.2.2013 г.