Razrabotki

Счетоводно отчитане на паричните средства в лева и валута

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 30 страници

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. УВОД
 2. ИЗЛОЖЕНИЕ
 3. Закон за счетоводството

1.1. Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и счетоводни системи

1.2. Съхраняване на счетоводна информация

 1. 2. НСС7 Отчети за паричните потоци

2.1. Цел и обхват на стандарта

2.2. Определения

2.3. Представяне на паричните потоци в отчета за паричните потоци

2.4. Отчети за паричните потоци

 1. НСС21 Ефекти от промените във валутните курсове

3.1. Цел и обхват на стандарта

3.2. Определения

3.3. Отчитане на сделки в чуждестранна валута

3.4. Признаване на курсови разлики

3.5. Преоценка на валутни позиции

3.6. Оповестяване

 1. Наредба 3 на БНБ за условия и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

4.1. Платежни сметки. Уникален идентификатор. Откриване на платежни сметки

4.2. Видове банкови сметки

4.3. Платежно нареждане. Изпълнение на платежни нареждания

4.4. Платежни операции с използване на кредитен превод

4.4.1. Изпълнение на кредитен превод

4.4.2. Съдържание на платежно нареждане за кредитен превод в лева

4.5. Платежни операции с използване на директен дебит

4.5.1. Изпълнение на директен дебит в левове

4.5.2. Съдържание на съгласието за директен дебит в левове

4.5.3. Съдържание на платежно нареждане за директен дебит в левове

4.6. Платежни операции с използване на наличен превод

4.6.1. Наличен паричен превод

4.6.2. Съдържание на платежното нареждане за наличен паричен превод

4.7. Акредитивна форма на плащане

4.8. Платежни операции с използване на други платежни инструменти или средства за комуникация

4.9. Платежни операции чрез платежни и предплатени карти

4.9.1. Платежни карти

4.9.2. Персонален идентификационен номер

4.9.3. Операции чрез платежна карта

 1. 5. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

5.1. Условия и ред за командироване и за изпращане на специализация

5.2. Пари за пътни, дневни, квартирни и други разходи

5.3. Отчетност и контрол

5.4. Данъчно третиране

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 2. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Използвана литература

 1. 1. Закон за счетоводството
 2. НСС7 Отчети за паричните потоци
 3. НСС21 Ефекти от промените във валутните курсове
 4. 4. Наредба 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 5. www.balans.bg
 6. www.lex.bg