Razrabotki

Счетоводно отчитане придобиването на дълготрайни материални активи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

УВОД

ГЛАВА I.    Същност, оценка и организация на счетоводното отчитане на ДМА

 1. Същност и организация на ДМА
 2. Оценка на ДМА
 3. Организация на счетоводното отчитане на ДМА

ГЛАВА  II.  Счетоводно отчитане на ДМА

 1. Счетоводно отчитане придобиването на ДМА
  • Счетоводно отчитане придобиването на ДМА чрез покупка
  • Счетоводно отчитане придобиването на ДМА чрез строеж
  • Счетоводно отчитане придобиването на ДМА по други причини
  • Счетоводно отчитане преоценката на ДМА
 2. Счетоводно отчитане амортизацията на ДМА
 3. Счетоводно отчитане ремонта на ДМА
 4. Счетоводно отчитане намалението на ДМА

    4.1 Счетоводно отчитане намалението на ДМА при бракуване

    4.2 Счетоводно отчитане намалението на ДМА вследствие продажба

    4.3 Счетоводно отчитане намалението на ДМА по други причини

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за счетоводството
 2. Закон за корпоративното подоходно облагане
 3. Закон за данъка върху добавената стойност
 4. Търговски закон
 5. Примерен национален сметкоплан
 6. Национални счетоводни стандарти
 7. Албум на първичните счетоводни документи