Razrabotki

Съвременна структура на населението в България.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници 

Съдържание

 1. Увод

Днешното демографско състояние на българското население е резултат от продължителното действие на множество фактори и влияния. Част от тях са свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – със специфичните особености на историческото и културното развитие на България...............................

2. Изложение

Промените, които настъпиха в архитектурната структура, включваща редица демографски процеси, налагат те да се анализират въз основа на доказателствен материал и с оглед изискванията на новите реалности, приоритети и предизвикателства.

Демографските процеси в България се развиват в резултат от интерактивното действие в пресечните полета на:

 • намаляващия коефициент на плодовитост – за Европейския регион – 1,7-1,8, за България – 1,3-1,4 (този коефициент отразява средния брой деца, които една жена ражда в детеродна възраст);
 • нарастването на броя на лицата в пенсионна възраст, които ще трябва да бъдат издържани финансово от по-малкия брой лица в активна трудова дейност и които се нуждаят от повече социални и медицински грижи;
 • по отношение на международната миграция в двете ѝ разновидности – емиграция и миграция, в България все още преобладава интензивна емиграция. Това допълнително редуцира населението в страната, като се има в предвид, че емиграцията влияе върху възрастовата, образователната, професионалната и други структури.................................
 • 3. Заключение
 • Използвана литература
 1. Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)
 2. Воденичаров Ц. и кол. Социална медицина, София, ИГ „Горекс Прес” 2013.
 3. Белчева М. Социално-демографски изследвания и анализи. В. Т., Фабер, 2014.
 4. Демографски и социални характеристики на населението. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011г. Изд. НСИ, С., 2011. www.nsi.bg
 5. Добрилова П. Съвременни аспекти на медико-социалната рехабилитация. Сборник доклади от Втората научна конференция с международно участие. Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца, МУ – София. София, Централна медицинска библиотека, 2019, 64.
 6. Михова Г, Николова М. Промените в труда и демографското развитие на Р. България. София, 2005.
 7. Минков, М. Демография. Изд. Албатрос, С., 1999.
 8. Национална стратегия за демографското развитие на Р. България (2006-2020).